Klimatronik – obsługa

Klimatronik – obsługa

Opis obsługi klimatronika w Golfie 3, Golfie 4, Passacie B4, B5, oraz innych aut grupy VAG produkowanych w latach 1992-2005.

Lp. Opis
1 Przycisk odmrażania przedniej szyby
2 Wskazanie stopnia mocy dmuchawy.W trybie automatycznym -8-, niezależnie od rzeczywistej liczby obrotów dmuchawy, pokazywany jest średni stopień dmuchawy.
3 Wskazanie temperatury zewnętrznej. Jeśli prędkość jazdy spadnie poniżej 15 km/h, a temperatura płynu chłodzącego będzie wyższa niż 70°C, wskazywana wartość nie ulegnie zmianie. Nie będzie więc pokazywana rzeczywiście zmierzona temperatura zewnętrzna, ponieważ przy małych prędkościach mogłaby ona zostać zafałszowana przez ciepło silnika.
4 Wskazanie dla odmrażania przedniej szyby
5 Wskazanie dla trybu zamkniętego obiegu powietrza
6 Wskazanie dla kierunku przepływu powietrza. Po naciśnięciu przycisku -14- pojawia się lub gaśnie wskazanie dla strumienia powietrza w przestrzeni na nogi. Po naciśnięciu przycisku -15- pojawia się lub gaśnie wskazanie dla strumienia powietrza na tułów.
7 Wskazanie wybranej wewnętrznej temperatury. Przełączanie ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk -11- i następnie nacisnąć przycisk -9-.  we wskazaniu pojawia się odpowiednia jednostka temperatury.
8 Wskazanie trybu pracy „AUTO“: dla trybu automatycznego. W trybie automatycznym układ klimatyzacji utrzymuje w pełni automatycznie wybraną temperaturę wnętrza samochodu. Ponadto automatycznie zmieniana jest temperatura wydostającego się powietrza, liczba obrotów dmuchawy i rozdział powietrza.
„ECON“: dla wyłączonego układu chłodzenia.  W trybie ECON wyłączana jest tylko sprężarka układu klimatyzacji, tryb ogrzewania i wentylacji są nadal regulowane automatycznie.
„OFF“: dla wyłączonego całego układu.  Wyłączanie przyciskiem -17-. Ponieważ w tej funkcji klapy pozostają w ostatnio ustawionym położeniu, ta możliwość regulacji powinna być wykorzystywana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii.

9 Przycisk trybu automatycznego
10 Czujnik temperatury tablicy przyrządów  i dmuchawa czujnika temperatury dla samochodów z prawostronnym układem kierowniczym
11 Przycisk trybu „ECON“. W trybie ECON wyłączana jest tylko sprężarka układu klimatyzacji, tryb ogrzewania i wentylacji są nadal regulowane automatycznie.
12 Przycisk „Cieplej“
13 Przycisk „Zimniej“
14 Przycisk „strumienia powietrza skierowanego w przestrzeń na nogi“
15 Przycisk „strumienia powietrza skierowanego na górne części ciała“
16 Przycisk zwiększenia prędkości dmuchawy
17 Przycisk zmniejszenia prędkości dmuchawy. Aby wyłączyć układ klimatyzacji: nacisnąć i przytrzymać przycisk tak długo, aż pojawi się wskazanie „OFF“. Ponieważ w tej funkcji klapy pozostają w ostatnio ustawionym położeniu, ta możliwość regulacji powinna być wykorzystywana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii.
18 Przycisk zamkniętego obiegu powietrza 
19 Czujnik temperatury tablicy przyrządów i dmuchawa czujnika temperatury – samochody z lewostronnym układem kierowniczym.

Obsługa urządzenia
Po włączeniu zapłonu urządzenie pracuje normalnie w trybie automatycznym. W polu wskaźnika pojawiają się następujące pozycje 2. 3, 7 i 8.

Jeżeli przed wyłączeniem zapłonu praca nie odbywała się w trybie automatycznym, wybrane funkcje pozostają nadał w pamięci. Jedynie funkcja „Zamknięty obieg powietrza” wyłącza się 20 minut po wyłączeniu zapłonu. Po naciśnięciu odpowiednich przycisków zmieniają się wskazania 2, 7 i 8, względnie pojawiają się wskazania 4, 5 i 6.

Automatyczna regulacja urządzenia może być dokonywana wszystkimi przyciskami.

Przełączanie ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać najpierw przycisk 11, a następnie przycisk 9. Na wskaźniku pojawi się odpowiednia jednostka temperatury.

Zasady pracy automatycznej AUTO

 • Temperaturę wnętrza samochodu można dowolnie nastawiać za pomocą przycisków 12 i 13, przy czym pozostaje ona w pamięci urządzenia do czasu nastawienia innej temperatury. Temperaturę wnętrza samochodu można nastawiać od 18″C (64″F) do 29″C (86″F). Regulacja w tym zakresie przebiega automatycznie. Jeżeli zostanie nastawiona temperatura poniżej 18″C (64″F), w polu wyświetlacza ukaże się napis LO. Przy temperaturach powyżej 29 ‘C (86″F) zostaje wyświetlony napis HI. W obu tych nastawieniach urządzenie działa z maksymalną wydajnością chłodzenia lub ogrzewania. Nie następuje przy tym regulacja temperatury.
 • Przy zmianie ilości obrotów dmuchawy o jeden stopień w górę lub w dół praca automatyczna jest kontynuowana.
 • W określonych warunkach urządzenie może chwilowo działać inaczej, niż wynika to z nastawionych funkcji. Na przykład przez kilka sekund po rozruchu zimnego silnika powietrze jest kierowane głównie na nogi. Ma to na celu uniknięcie zaparowywania szyb powodowanego przez wilgotne powietrze znajdujące się w układzie.

Odchylenia od trybu automatycznego
Tryb pracy automatycznej zapewnia prawie w każdych warunkach utrzymywanie najlepszego komfortu jazdy pasażerów we wszystkich porach roku. W określonych przypadkach może wystąpić potrzeba częściowej zmiany nastawień, przy zachowaniu trybu automatycznej pracy urządzenia:

 • Za pomocą przycisków 16 i 17 można zwiększać lub zmniejszać prędkość obrotową dmuchawy, a tym samym ilość doprowadzanego powietrza. Jest to sygnałowane zwiększaniem się lub zmniejszaniem ilości wyświetlanych kresek w pozycji 2.
 • Przez naciśnięcie przycisku 1 można:
  • wyłączyć pracę ECON;
  • wyłączyć zamknięty obieg powietrza;
  • odmrażać lub osuszać przednią szybę i szyby boczne (skierować wyloty 4 na szyby boczne);
  • wzmocnić osuszanie lub odmrażanie przedniej szyby, np. gdy po chwili od rozpoczęcia jazdy wsiądą do samochodu pasażerowie w wilgotnych ubraniach;
 • Naciśnięcie przycisku 18 powoduje włączenie zamkniętego obiegu powietrza. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas symbol 5. Przez naciśnięcie przycisku 1 można wyłączać zamknięty obieg powietrza. W celu powtórnego włączenia zamkniętego obiegu wystarczy ponownie nacisnąć przycisk 18. Zamknięty obieg powietrza zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza samochodu silnych zapachów z otoczenia, na przykład podczas przejeżdżania przez tunel lub w ulicznym korku.
 • Jeżeli wnętrze samochodu ma zostać szczególnie szybko ogrzane albo ochłodzone, należy wybrać tryb zamkniętego obiegu powietrza. W tym trybie pracy powietrze jest wysysane z wnętrza samochodu i ogrzewane względnie chłodzone. Zamkniętego obiegu powietrza nie wolno używać zbyt długo, ponieważ nie dopływa wówczas powietrze z zewnątrz, co może powodować zaparowywanie szyb.

  Przy zamkniętym obiegu powietrza nie wolno w samochodzie palić, ponieważ dym zasyany z wnętrza samochodu osadza się na parowniku układu klimatyzacji. Powoduje to trwale wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, który można usunąć jedynie dużym kosztem, przez wymianę parownika.

 • Przyciski 14 i 15 umożliwiają kierowanie strumienia powietrza na górną część ciała lub na nogi.
  Przycisków rozdziału powietrza 1, 14 i 15 rożna używać również łącznie.
 • Przycisk 11 (ECON) umożliwia wyłączenie układu chłodzenia W tym trybie pracy następuje automatyczna regulacja temperatury wnętrza (bez osuszania powietrza i chłodzenia), przy wybranej temperaturze wewnętrznej, osiągnięte maksymalnie szybko i utrzymywanej na stałym poziomie.

  Naciśnięcie przycisku 1 powodują wyłączenie trybu ECON. W celu ponownego przywołania wystarczy ponownie nacisnąć przycisk 11. Należy zwrócić uwagę, że w trybie ECON nastawiona temperatura wewnętrzna nie może być niższa niż temperatura na zewnątrz samochodu.

 • Temperaturę wewnętrzną można nastawić przyciskami 15 i 16. Kombinacja trybu ECON z zamkniętym obiegiem powietrza jest możliwa tylko wówczas, gdy naciśnięty zostanie najpierw przycisk 18, a na końcu przycisk ECON 11.

Naciśnięcie przycisków 1, 9 lub 18 umożliwia wyłączenie trybu ECON. Za pomocą przycisku 11 można wyłączyć całe urządzenie. W tym celu należy nacisnąć przytrzymać przycisk 17 tak długo, aż pojawi się na wyświetlaczu 3 napis OFF Funkcję tę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w razie uszkodzenia urządzenia.

Jeżeli nastawienia specjalne nie są już potrzebne, należy powrócić do trybu automatycznego, przez naciśnięcia przycisku AUTO;.

źródło: VW

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Gadu-Gadu Live
 • Gwar
 • Google Bookmarks
 • Pinger
 • Śledzik
 • Sfora
 • Wahacz