Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SERWISU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

 

  1. Regulamin – niniejszy regulamin

 

  1. Usługodawca Andrzej Krzysztof Jagodziński ygd.pl [dalej: Usługodawca].

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 1. Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie vwgolf.pl

 

 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania. Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

 

 1. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

 

 1. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail w tym następujące ustawienie opcji internetowych przeglądarki www.

UŻYTKOWNIK

 

 1. Status Użytkownika w Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

 

 1. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego .

 1. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status użytkowników zarejestrowanych.

 

 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.

 

 1. Użytkownik proponując swoje hasło powinien pamiętać, iż dla celów bezpieczeństwa, powinno się ono składać się z 9 znaków (małe i duże litery oraz cyfry). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.

 

 1. Użytkownik aby skutecznie zakończyć proces rejestracji powinien zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności.

 

 1. Dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczna w ramach Serwisu. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Ponadto odrębna zgoda Użytkowników niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów i usług Usługodawcy oraz jej partnerów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub w celu ich usunięcia. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu lub zaprzestanie korzystania z usług Serwisu. Wyrejestrowanie się następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: vwgolf@vwgolf.pl

 

 1. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

 1. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia świadczenia usług w obrębie Serwisów Internetowych Użytkownikom z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

 

 1. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

 

 1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;

 

 1. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;

 

 1. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

 

 1. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

 

 1. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

 

 1. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

 

 1. niepodszywania się pod inne osoby;

 

 1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych umieszczania na w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.

 

 1. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

 

 1. Ponadto podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres vwgolf@vwgolf.pl

 

PRAWA WYŁĄCZNE

 

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów należących do Usługodawcy, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 

 1. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

 

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisu w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 

 1. treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

 

 1. treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

 

 1. wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

 

 1. treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

 

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisu, które są:

 

 1. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

 

 1. pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

 

 1. zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;

 

 1. obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

 

 1. będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

 

 1. służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

 

 1. umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

 

 1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie a w przypadku niezastosowania się do niego jego konto zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w pkt. 8 poniżej.

 

 1. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeni usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 

 1. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 

 1. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres vwgolf@vwgolf.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja” i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ/ PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

 

 1. Usługodawca zastrzega prawo do:

 

 1. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury analogicznej do wskazanej w pkt 1 rozdziału „Postanowienia Końcowe”

 

 1. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

 

 1. zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

 

 1. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000108017, kapitał zakładowy 34.760.000,00 zł., NIP 521-10-00-198, REGON 010687650

 

 1. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Użytkowników Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).

 

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

 1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednia zgodą Użytkownika może wykorzystywać dane jego osobowe w celach marketingowych. Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów usług Usługodawcy a także jej partnerów.

 

 1. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu (także zagranicznemu) w trybie w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

 

 1. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: ygd.pl, Mireckiego 66, 08-110 Siedlce.

 

 1. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 1. Jeżeli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.

 

 1. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: vwgolf@vwgolf.pl.

 

 1. Serwis korzysta z tzw. cookies aby Serwis lepiej spełniał oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się w polityce Ringier Axel Springer Sp. z o.o. dotyczącej cookies.

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityka prywatności obowiązująca w ramach tych stron.

 

 1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu na adres mailowy podany podczas rejestracji.

 

 1. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika dla dokonanych zmian w Regulaminie, umowę o świadczenie usług droga elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą uznaje się z rozwiązaną, natomiast konto Użytkownika ulega dezaktywacji.

 

 1. Rozwiązanie umowy o świadczeni usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje również w przypadku w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

 

 1. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.05.2013r.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Gadu-Gadu Live
 • Gwar
 • Google Bookmarks
 • Pinger
 • Śledzik
 • Sfora
 • Wahacz